Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Věcné břemeno je věcné právo k věci cizí, které umožňuje oprávněné osobě užívání majetku osoby povinné. Věcné břemeno k části pozemku se zřizuje za různými účely. Nejčastěji se jedná o právo chůze a jízdy, správu inženýrských sítí (vodovod, plynovod, kanalizace), přístupu ke zdroji vody a další.

Zřizuje-li se věcné břemeno k části pozemku, nedílnou přílohou smlouvy o věcném břemeni je geometrický plán na vymezení rozsahu věcného břemene.

 

Jak postupovat?

  • objednávka

Připravte si především informace označení pozemku(ů) parcelním číslem a jeho příslušnost v rámci katastrálního území nebo alespoň obce, na kterém se bude věcné břemeno zřizovat. Dále popište za jakým účelem se věcné břemeno bude zřizovat. Pro přesné zpracování nabídky je vhodné zaslat obrázek či fotografii, ze které bude situace zřejmá.

  • měření

V ideálním případě, pokud je vše jasné a pozemek přístupný, není třeba Vaše přítomnost pro samotné měření. Pravděpodobně ale budeme potřebovat Vaši spolupráci ve věci zpřístupnění a přesného popisu situace. 

  • zpracování

V další fázi zpracujeme geometrický plán a spolu s dalšími částmi dokumentace jej zašleme příslušnému katastrálnímu pracovišti ke kontrole. !POZOR! V této fázi ještě nedochází k žádnému zápisu práv do katastru nemovitostí! Katastrální úřad pouze potvrdí, že plán byl zpracován v souladu s platnými předpisy, a pokud neshledá žádné nedostatky, zašle nám jej potvrzený zpět. Teprve tehdy je geometrický plán připraven k předání zákazníkovi.

  • Předání

Nově se geometrický plán vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF. Dokument je opatřen elektronickým podpisem úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) a časovým razítkem. Platnost dokumentu je 5 let od data připojení časového razítka. GP Vám předáme na nosiči CD, popř. elektronickou poštou na smluvenou emailovou adresu.

Protože ale nelze očekávat, že veškerá komunikace s úřady již proběhne elektronicky, bude pravděpodobně třeba vyhotovit i několik stejnopisů GP na papíře.

  • Použití geometrického plánu

Geometrický plán bude sloužit jako technický podklad pro sepsání smlouvy, na jejímž základě budou zapsána do KN věcná práva odpovídající věcnému břemeni. Nevíte-li si se sepsáním smlouvy rady, můžete využít naše technicko-právní služby. Zápis práv se provede formou vkladu. Vyplníte příslušný formulář a zaplatíte správní poplatek 1000 Kč.