Vytyčování hranic pozemků

Vytyčení hranice pozemku je činnost, při které je na zemský povrch vyznačena hranice pozemku tak, jak je evidována v katastru nemovitostí.

Nejčastějším důvodem pro vytyčení hranice pozemku je její neznatelný průběh v terénu, ale i pochybnost o poloze oplocení. Velmi doporučujeme zejména kontrolu polohy oplocení pozemku, který se chystáte koupit, ještě před jeho nabytím!

Náležitosti pro vytyčení hranice pozemku jsou stanoveny katastrální vyhláškou.

!DŮLEŽITÉ! Na základě provedeného vytyčení hranice pozemku se nemění právní vztahy k pozemkům!

 

  • Přesnost vytyčení hranice pozemku

Přesnost vytyčení hranice pozemku primárně závisí na kvalitě geometrického a polohového určení hranice pozemku. Jinak řečeno existují veliké rozdíly v přesnosti dostupných podkladů pro vytyčení hranice.

V ideálním případě jsou hranice pozemku evidovány jako číselně určené, tzn. měřené. Lomové body takové hranice mají určeny souřadnice ve státním souřadnicovém systému S-JTSK a je možné je dnešními moderními metodami přesně vytyčit (vytyčované body mají zpravidla střední souřadnicovou chybu 0,14 m).

V opačném případě hranice pozemku jako číselně určené evidovány nejsou, často o takových hranicích neexistují žádné měřické záznamy. Jediným podkladem pro vytyčení hranice pozemku pak je její obraz v katastrální mapě. Přesnost vytyčení takové hranice odpovídá přesnosti zákresu v katastrální mapě, cca ± 1 m, často i horší!

Pokud se vlastníci sousedních pozemků shodnou na průběhu hranice mezi těmito pozemky, která byla buď vytyčena anebo je v terénu znatelná, existuje jedinečná možnost, jak takovou hranici tzv. zpřesnit. Provedeným zpřesněním je hranice číselně určena a tím získá právní jistotu – je do budoucna nesporá. Více o této problematice se dočtete v sekci Zpřesnění hranice pozemku.

 

TIP: Zjistěte přesnost evidence hranic Vašeho pozemku na portálu nahlížení do KN

 

Digitální x analogová katastrální mapa

 

Možná jste už slyšeli o fenoménu poslední doby, a sice o „digitalizaci katastrálních map“. Jedná se o proces, kdy se analogové katastrální mapy vedené na plastových fóliích nahrazují mapami v digitální formě. Během tohoto procesu probíhá až na výjimky tzv. obnova katastrálního operátu přepracováním, nikoliv však novým mapováním! V reálu to znamená fakt, že hranice pozemků nejsou pro vytvoření digitální katastrální mapy měřeny, nýbrž se v podstatě reprodukují hranice zakreslené v původních (historických) katastrálních mapách. Platí tedy, že přesnost evidence hranic pozemků se digitalizací nezlepší!

 

Jak probíhá proces vytyčení hranice pozemku?

                   Vytyčování hranic pozemků se řídí katastrální vyhláškou (§87 a následující).
  • objednávka

Mějte připraveno především parcelní číslo pozemku, jehož hranice chcete vytyčit, popř. kontrolně zaměřit – pokud je v terénu znatelná. Dále jsou pro nás cenné údaje o přístupnosti a množství vegetace (můžete připojit foto). Domluvíme se na termínu vytyčení. Ten je třeba zvolit s dostatečným předstihem (14 dní), aby bylo možné včas pozvat všechny účastníky vytyčení.

  • Přípravné měření

Pokud hranice zájmu není evidována číselně (viz vysvětlení výše), bude pravděpodobně před samotným vytyčením třeba provést nejprve přípravné zaměření zájmové lokality. To proto, abychom mohli porovnat „skutečnost“ v terénu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.

  • Kancelářská příprava

Z archivu příslušného katastrálního pracoviště získáme všechny dostupné podklady o vzniku hranice (pokud existují), provedeme jejich vyhodnocení spolu s výsledky přípravného zaměření a odborně připravíme souřadnice vytyčovaných bodů a vytyčovací protokol. Dále rozešleme pozvánky k vytyčení vlastníkům všech dotčených pozemků.

  • Vytyčení hranice

V terénu fyzicky vyznačíme lomové body na hranici pozemku. Za tímto účelem použijeme předepsanou stabilizaci, nejčastěji plastové mezníky nebo hřeby, popř. potvrdíme správnou polohu oplocení.  Následně seznámíme všechny účastníky s výsledky vytyčení, všichni účastníci mají možnost vznést námitky k výsledkům vytyčení. V případě, že se realizuje zpřesnění hranice pozemku, jsou všichni účastníci vyzváni k podpisu souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemku (více v sekci zpřesnění hranice pozemku).

 

  • Vyhotovení dokumentace

Do 30-ti dnů od provedeného vytyčení je zhotovitel povinen všem účastníkům zaslat dokumentaci o provedeném vytyčení hranice pozemku, do 90-ti dnů tuto dokumentaci zaslat katastrálnímu úřadu.