Odstranění nesouladu mezi evidencí KN a skutečností

 

Znalecký posudek vyhotovený za účelem stanovení ceny nemovitosti často odhalí nesrovnalosti mezi skutečným stavem nemovitosti - tím, co fyzicky skutečně existuje, a stavem, který je evidován v katastru nemovitostí. Např. budova je v katastrální mapě vyznačena jinak než je její půdorysný průmět ve skutečnosti. Pro uvedení evidence KN do souladu se skutečností je třeba mimo jiné vyhotovit geometrický plán. Dále je třeba pro zápis budovy doložit potvrzení o existenci stavby vydané stavebním úřadem. Pokud chybí kolaudační rozhodnutí či potvrzení o užívání stavby, lze potvrzení o existenci stavby získat na základě zjednodušené dokumentace stavby - PASPORTU.

 

Jak postupovat?

  • objednávka

Připravte si především lokalizační údaje, tzn. nejlépe katastrální území (obec) a parcelní číslo pozemku, popř. číslo popisné. Pro stanovení co nejpřesnější nabídky je vhodné uvést i doplňující údaje – co nejlépe popsat danou situaci. Můžete zaslat i fotografii.

  • měření

Není bezpodmínečně nutné, abyste u měření byli přítomni, je-li vše jasné a přístupné. V opačném případě budeme potřebovat Vaši spolupráci, alespoň ve věci zpřístupnění objektu. 

  • zpracování

V další fázi zpracujeme geometrický plán a spolu s dalšími částmi dokumentace jej zašleme příslušnému katastrálnímu pracovišti ke kontrole. !POZOR! V této fázi ještě nedochází k žádnému zápisu do katastru nemovitostí! Katastrální úřad pouze potvrdí, že plán byl zpracován v souladu s platnými předpisy, a pokud neshledá žádné nedostatky, zašle nám jej potvrzený zpět. Teprve tehdy je geometrický plán připraven k předání zákazníkovi.

  • Předání

Nově se geometrický plán vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF. Dokument je opatřen elektronickým podpisem úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) a časovým razítkem. Platnost dokumentu je 5 let od data připojení časového razítka. GP Vám předáme na nosiči CD, popř. elektronickou poštou na smluvenou emailovou adresu.

Protože ale nelze očekávat, že veškerá komunikace s úřady již proběhne elektronicky, bude pravděpodobně třeba vyhotovit i několik stejnopisů GP na papíře (nejčastěji tři – stavebnímu úřadu, katastrálnímu úřadu a pro domácí archivaci).

  • Použití geometrického plánu

     Geometrický plán je spolu s listinou potvrzující existenci stavby připraven pro zápis do KN na příslušném katastrálním pracovišti.