Kolaudace stavby, oznámení o užívání stavby

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, resp. oznámení o užívání stavby (viz Příloha č. 11 resp. Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb) je třeba přiložit geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí. Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovykterý byl vyžadován kvůli zástavě bankovnímu ústavu při hypotečním úvěru, se s účinností nového občanského zákoníku již nevyhotovuje. Vychází se ze zásady „superficio solo cedit“, kdy stavba je součástí pozemku.

 

Jak postupovat?

  • objednávka

Připravte si především informace o umístění stavby, tzn. nejlépe katastrální území (obec) a parcelní číslo pozemku, na kterém se stavba nachází. Pro stanovení co nejpřesnější nabídky je vhodné uvést i doplňující údaje – jak je stavba přístupná, jak je složitá (kolik má rohů), zda-li se jedná o přístavbu nebo stavbu volně stojící, množství okolní vegetace… Můžete zaslat i fotografii.

  • měření

Není bezpodmínečně nutné, abyste u měření byli přítomni, je-li vše jasné a stavba je přístupná. V opačném případě budeme potřebovat Vaši spolupráci, alespoň ve věci zpřístupnění stavby. 

  • zpracování

V další fázi zpracujeme geometrický plán a spolu s dalšími částmi dokumentace jej zašleme příslušnému katastrálnímu pracovišti ke kontrole. !POZOR! V této fázi ještě nedochází k žádnému zápisu práv do katastru nemovitostí! Katastrální úřad pouze potvrdí, že plán byl zpracován v souladu s platnými předpisy, a pokud neshledá žádné nedostatky, zašle nám jej potvrzený zpět. Teprve teď je geometrický plán připraven k předání zákazníkovi.

  • Předání

Nově se geometrický plán vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF. Dokument je opatřen elektronickým podpisem úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) a časovým razítkem. Platnost dokumentu je 5 let od data připojení časového razítka. GP Vám předáme na nosiči CD, popř. elektronickou poštou na smluvenou emailovou adresu.

Protože ale nelze očekávat, že veškerá komunikace s úřady již proběhne elektronicky, bude pravděpodobně třeba vyhotovit i několik stejnopisů GP na papíře (nejčastěji tři – stavebnímu úřadu, katastrálnímu úřadu a pro domácí archivaci).

  • Použití geometrického plánu

Nejdříve GP přiložíte k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, resp. oznámení o užívání stavby. Jakmile bude vaší žádosti vyhověno, je možné předmětnou stavbu zapsat do katastru nemovitostí. Pro samotný zápis je třeba spolu s geometrickým plánem předložit doklad o způsobu využívání stavby, který vydal stavební úřad, a vyplnit příslušný formulář, s jehož vyplněním Vám poradíme, či Vám ho rovnou sami připravíme.