Geometrický plán (GP) je obecně technický nástroj, který zobrazuje změnu, jež má být zapsána do katastru nemovitostí a zobrazena v katastrální mapě. Prakticky vždy je přílohou listiny, na základě které má být změna do katastru nemovitostí zapsána, je-li zároveň zobrazována do katastrální mapy.

 

Účel vyhotovení geometrického plánu:

 1. rozdělení pozemku
 2. vyznačení nebo změna obvodu budovy
 3. změna hranice pozemku
 4. vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 5. určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
 6. doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem
 7. oprava geometrického a polohového určení nemovitosti
 8. upřesnění nebo rekonstrukce údajů o parcele podle přídělového řízení
 9. průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
 10. průběh hranice určené soudem
 11. změna hranice katastrálního území

 

Životní situace, při kterých budete geometrický plán potřebovat: