Doplnění evidence KN o pozemek dosud evidovaný zjednosdušeně

 

Některé zemědělské a lesní pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány tzv. zjednodušeným způsobem. To znamená, že jejich hranice jednak nejsou zobrazeny v katastrální mapě, ale pouze v mapách dřívějších pozemkových evidencí (nejčastěji mapě bývalého pozemkového katastru PK), v terénu mají zpravidla neznatelné hranice – v minulosti byly sloučeny do větších půdních celků, a jsou k nim evidovány pouze některé informace – parcelní číslo dle dřívější evidence, údaje o vlastníkovi, výměra a BPEJ. Pro doplnění operátu katastru nemovitostí o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem je nutné vyhotovit geometrický plán, a protože má takový pozemek v terénu zpravidla neznatelné hranice, je třeba provést vytyčení jeho hranic.

Pozemky zjednodušené evidence jsou do evidence KN doplňovány postupně, nejpozději však nejbližší obnovou katastrálního operátu.

 

Jak postupovat?

  • objednávka

Připravte si informace o označení pozemku zjednodušené evidence parcelním číslem a jeho umístění v katastrálním území. Naše práce začne v archivu příslušného katastrálního pracoviště, kde vyhledáme všechny potřebné podklady pro vytyčení hranic pozemku, resp. vyhotovení geometrického plánu.

  • Měření

Nejprve budeme pravděpodobně muset provést přípravné zaměření území širšího okolí předmětného pozemku. To proto, abychom mohli porovnat současný fyzický stav s podklady, ve kterých jsou hranice pozemku zobrazeny. Teprve následně, po kancelářské přípravě, budeme moci hranice vytyčit v terénu a poté i vyhotovit geometrický plán. Dle platných předpisů k vytyčení přizveme vlastníky všech sousedních pozemků.

  • zpracování

Kromě geometrického plánu zpracujeme ještě dokumentaci o vytyčení hranic pozemku a zašleme ji všem účastníkům vytyčení a katastrálnímu úřadu. Rovněž geometrický plán zašleme katastrálnímu úřadu ke kontrole. !POZOR! V této fázi ještě nedochází k žádnému zápisu práv do katastru nemovitostí! Katastrální úřad pouze potvrdí, že plán byl zpracován v souladu s platnými předpisy, a pokud neshledá žádné nedostatky, zašle nám jej potvrzený zpět. Teprve tehdy je geometrický plán připraven k předání zákazníkovi.

  • Předání

Nově se geometrický plán vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF. Dokument je opatřen elektronickým podpisem úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) a časovým razítkem. Platnost dokumentu je 5 let od data připojení časového razítka. GP Vám předáme na nosiči CD, popř. elektronickou poštou na smluvenou emailovou adresu.

Protože ale nelze očekávat, že veškerá komunikace s úřady již proběhne elektronicky, bude pravděpodobně třeba vyhotovit i několik stejnopisů GP na papíře.

  • Použití geometrického plánu

Pro zápis do KN vyplníte žádost o doplnění katastru o pozemek zjednodušené evidence, jehož přílohou je geometrický plán.