Zpřesnění hranic

Každý pozemek evidovaný v katastru nemovitostí je geometricky a polohově určen, tzn. existují údaje o jeho poloze a tvaru. Přesnost geometrického a polohového určení různých pozemků však může být velmi rozdílná. Poslední ucelené mapování na našem území bylo provedeno v 19. století (před cca 150 lety!) a tomu odpovídá kvalita výsledného mapového díla. Tyto historické mapy jsou sice postupně nahrazovány mapami digitálními, digitalizace ale až na výjimky probíhá přepracováním zmíněných historických map, nikoliv novým měřením, takže se reprodukuje i původní (NE)přesnost, a sice v řádu jednotek metrů!

 

Jak přesně jsou evidovány hranice mého pozemku?

Informace o přesnosti geometrického a polohového určení pozemku získáte buď u nás, nebo na internetu pro katastrální území s digitální katastrální mapou prostřednictvím nahlížení do katastru nemovitostí: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ Pro získání informací stačí znát parcelní číslo pozemku a jeho příslušnost do katastrálního území. Po zobrazení informací o pozemku se klikem na mapu zobrazí pozemek v portálu „Marushka“, kde je možné zapnout vrstvu č. 3 - Hranice parcel s vyjádřením přesnosti a vrstvu č. 4 – Podrobné body s vyjádřením přesnosti. Zapnutím těchto vrstev se obarví jednak hranice pozemku, jednak lomové body buď zeleně anebo červeně. Kliknutím na záložku legenda se Vám dostane vysvětlení, že zelená barva značí číselně vyjádřenou, a tudíž spolehlivou hranici pozemku, kterou není třeba nějak upřesňovat. Naopak barva červená signalizuje, že hranice byla převzata z historické mapy a je nespolehlivá.

Pozn.: Pokud se Vám nedaří zobrazit výše uvedený obsah o přesnosti hranic, nejspíš se jedná o území, kde není platná digitální katastrální mapa. V takovém případě jsou pravděpodobně hranice hledaného pozemku evidovány pouze graficky (s nízkou přesností). Pro bližší informace nás kontaktujte.

 

Proč zpřesnit hranice pozemku?

Dokud žijí sousedé ve vzájemné shodě, nízká přesnost údajů katastru nemovitostí o vlastnické hranici prakticky ničemu nevadí. Avšak je-li tato rovnováha narušena např. změnou vlastníka jednoho z pozemků, mohou tyto nespolehlivé údaje vést k obtížně řešitelným sporům o průběh hranice pozemku, často končícím soudně!

Pokud tedy panuje mezi vlastníky sousedních pozemků vzájemná shoda o průběhu hranice v terénu, je v zájmu všech provést její zpřesnění. Provedeným zpřesněním hranice získá do budoucna právní jistotu a je prakticky nezpochybnitelná. Tím dojde logicky i ke zhodnocení samotného pozemku!

Jsou-li hranice pozemku v terénu neznatelné, je možné je na základě dostupných podkladů vytyčit a následně provést zpřesnění vytyčené hranice.

Jak provést zpřesnění hranice pozemku?

Základním předpokladem pro provedení zpřesnění hranice pozemku je vzájemná shoda vlastníků všech dotčených pozemků na průběhu hranice, která byla buď vytyčena anebo byl zaměřen její znatelný průběh (oplocení). Dále musí být vyhotoven geometrický plán, kde jsou vyznačeny všechny lomové body hranice. Za účelem vyjádření shody všichni vlastníci musí podepsat souhlasné prohlášení o této shodě (vzor). V prohlášení jsou citována parcelní čísla všech pozemků, mezi kterými hranice probíhá a čísla lomových bodů této hranice v souladu s geometrickým plánem. Pro zápis zpřesněné hranice pozemku do katastru nemovitostí už je pak pouze třeba podat příslušnému katastrálnímu úřadu vyplněný příslušný  formulář  spolu se souhlasným prohlášeným a geometrickým plánem.

 

Detailní informace o zpřesnění hranic se dozvíte na stránkách ČÚZK: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map/Zpresneni-geometrickeho-a-polohoveho-urceni-pozemk.aspx