Rozdělení  (oddělení části) pozemku

 

Za účelem rozdělení pozemku je třeba vyhotovit geometrický plán jako technický podklad pro zápis práv do katastru nemovitostí. GP je neoddělitelnou přílohou smlouvy (darovací, směnná, kupní), na základě které má být proveden zápis práv do katastru nemovitostí. Další nutnou přílohou je souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku. Proto je vhodné, dříve než vyhotovíme geometrický plán, konzultovat Váš záměr s územně příslušným stavebním úřadem.

 

Jak postupovat?

  • objednávka

Připravte si především informace o označení děleného pozemku parcelním číslem a jeho příslušnost v rámci katastrálního území nebo alespoň obce. Pro stanovení co nejpřesnější nabídky je třeba co nejlépe popsat Váš záměr (ideálně vyznačit do obrázku, poslat foto území pro lepší představu situace). Pozemek je možné rozdělit buď dle konkrétního požadavku „odkud kam“ má nová hranice procházet, nebo dle výměry jednotlivých dílů, kdy je naopak průběh nové hranice vypočten.

  • měření

V ideálním případě, pokud je vše jasné a pozemek přístupný, není třeba Vaše přítomnost pro samotné měření. Pravděpodobně ale budeme potřebovat Vaši spolupráci ve věci zpřístupnění a přesného popisu situace. Lomové body nové hranice označíme hraničními znaky ve smyslu §91 katastrální vyhlášky, pokud již tak nejsou označeny (roh zdi, domu, sloupek oplocení).

V určitém případě, napojuje-li se nová hranice pozemku na hranici stávající, která není v terénu znatelná a zároveň není evidována jako číselně určená (měřená), budeme muset dle předpisů provést protokolární vytyčení této hranice.

  • zpracování

V další fázi zpracujeme geometrický plán a spolu s dalšími částmi dokumentace jej zašleme příslušnému katastrálnímu pracovišti ke kontrole. !POZOR! V této fázi ještě nedochází k žádnému zápisu práv do katastru nemovitostí! Katastrální úřad pouze potvrdí, že plán byl zpracován v souladu s platnými předpisy, a pokud neshledá žádné nedostatky, zašle nám jej potvrzený zpět. Teprve tehdy je geometrický plán připraven k předání zákazníkovi.

  • Předání

Nově se geometrický plán vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF. Dokument je opatřen elektronickým podpisem úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) a časovým razítkem. Platnost dokumentu je 5 let od data připojení časového razítka. GP Vám předáme na nosiči CD, popř. elektronickou poštou na smluvenou emailovou adresu.

Protože ale nelze očekávat, že veškerá komunikace s úřady již proběhne elektronicky, bude pravděpodobně třeba vyhotovit i několik stejnopisů GP na papíře.

  • Použití geometrického plánu

Geometrický plán bude sloužit jako technický podklad pro sepsání smlouvy, na jejímž základě budou zapsána do KN práva k nemovitosti. Nevíte-li si se sepsáním smlouvy rady, můžete využít naše technicko-právní služby. Kromě geometrického plánu budete jako přílohu ke smlouvě potřebovat souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku. Zápis práv se provede formou vkladu. Vyplníte příslušný formulář a zaplatíte správní poplatek 1000 Kč.