Legalizace stavby

Přestože dle nového občanského zákoníku je stavba součástí pozemku, v katastru nemovitostí se i nadále eviduje. Aby mohla být stavba evidována v katastru nemovitostí, musí splňovat určité parametry (zastavěná plocha min. 16m2...) Pro zápis stavby do katastru nemovitostí je vždy třeba geometrický plán a potvrzení o užívání stavby či jiný dokument potvrzující existenci stavby vydaný stavebním úřadem. Jestliže ke stavbě neexistuje žádná dokumentace, je třeba vyhotovit zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení, tzv. PASPORT stavby, na základě které stavební úřad vydá potřebný dokument.

 

Jak postupovat?

  • objednávka

Mějte připraveny především informace o umístění stavby, tzn. katastrální území (obec) a parcelní číslo pozemku, na kterém se stavba nachází. Pro stanovení co nejpřesnější nabídky je vhodné uvést i doplňující údaje – jak je stavba přístupná, jak je složitá (kolik má rohů), zda-li se jedná o přístavbu nebo stavbu volně stojící, množství okolní vegetace… Můžete zaslat i fotografii. Pro vyhotovení pasportu stavby je důležité zjistit dostupné informace o její konstrukci, stáří, napojení na inženýrské sítě, využití.

  • měření

Není bezpodmínečně nutné, abyste u měření byli přítomni, je-li vše jasné a stavba je přístupná. V opačném případě budeme potřebovat Vaši spolupráci, alespoň ve věci zpřístupnění stavby. Pokud budeme vyhotovovat pasport stavby, bude třeba stavbu změřit i uvnitř. 

  • zpracování

V další fázi zpracujeme geometrický plán, který spolu s dalšími částmi dokumentace zašleme příslušnému katastrálnímu pracovišti ke kontrole. !POZOR! V této fázi ještě nedochází k žádnému zápisu práv do katastru nemovitostí! Katastrální úřad pouze potvrdí, že plán byl zpracován v souladu s platnými předpisy, a pokud neshledá žádné nedostatky, zašle nám jej potvrzený zpět. Teprve tehdy je geometrický plán připraven k předání zákazníkovi. Pokud budeme vyhotovovat i pasport stavby, zhotovíme dokumentaci dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

  • Předání

Nově se geometrický plán vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF. Dokument je opatřen elektronickým podpisem úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI) a časovým razítkem. Platnost dokumentu je 5 let od data připojení časového razítka. GP Vám předáme na nosiči CD, popř. elektronickou poštou na smluvenou emailovou adresu.

Protože ale nelze očekávat, že veškerá komunikace s úřady již proběhne elektronicky, bude pravděpodobně třeba vyhotovit i několik stejnopisů GP na papíře (nejčastěji tři – stavebnímu úřadu, katastrálnímu úřadu a pro domácí archivaci J). Dokumentaci k pasportu stavby Vám předáme na papíře.

  • Použití geometrického plánu a pasportu

Máte-li kolaudační rozhodnutí (doklad o způsobu užívání stavby), lze spolu s geometrickým plánem stavbu dodatečně zapsat. Pokud se naopak nedochovala žádná dokumentace, je třeba podat na stavební úřad žádost o potvrzení existence stavby. K této žádosti se připojí pasport stavby a geometrický plán. Jakmile stavební úřad vyhoví Vaší žádosti, je možné stavbu zapsat do katastru nemovitostí.

Konkrétní postup a požadavky příslušného stavebního úřadu je vždy vhodné průběžně konzultovat!